Stanlab

Siarczan magnezu (Sól EPSOM) CHCZ 1kg

12,90 zł
Brutto

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY

Siarczan magnezu (Sól EPSOM) CHCZ 1kg

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O; 20°C)

Temperatura topnienia: rozkład >150°C

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

Ciśnienie pary: brak danych

Gęstość: 1,68 g/cm3 (20°C)

Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3

Rozpuszczalność: w wodzie: 710 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

10190002231303

Komentarze

Komentarze (0)